Privacybeleid

  1. Algemeen

Mindyourfeed.nl behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die Mindyourfeed.nl verzamelt worden gebruikt voor het mogen aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot onze diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact, om u op een goede manier van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar Mindyourfeed.nl aan moet voldoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens: uw naam, organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Mindyourfeed.nl gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan Mindyourfeed.nl De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

2.  Gebruik gegevens

De gegevens die u heeft ingevuld via onze website, gebruiken wij om te reageren op uw vraag, verzoek of opdracht. De gegevens komen terecht bij Mindyourfeed.nl In voornoemd geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen en om met u in contact te komen en te blijven.

3.  Grondslag

Mindyourfeed.nl verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen); ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze diensten); om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers.

4.  Doorgifte

Wij stellen de persoonlijke informatie niet ter beschikking aan derden. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Mindyourfeed.nl wel gebruik van derden die diensten aan ons verlenen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veiligheid van uw persoonsgegevens geborgd is. Mindyourfeed.nl maakt de persoonlijke informatie slechts openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. De persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verstrekt in het kader van direct marketing doeleinden.

5.  Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Mindyourfeed.nl verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

6.  Links

Op de website van Mindyourfeed.nl staan links naar websites van andere organisaties. Mindyourfeed.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Mindyourfeed.nl is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

7.  Gebruik van Cookies

De website van Mindyourfeed.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Heeft u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op via onze website.

8.  Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor een goede administratie. Mindyourfeed.nl hanteert een termijn van twee jaar na de het laatste contact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Mindyourfeed.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

9.  Uw rechten als betrokkene

Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Aan het recht op een afschrift is een bedrag van €5,- per afschrift verbonden, en als het gaat om meer dan 100 pagina’s een bedrag ad €22,50, vooraf te betalen. Mindyourfeed.nl zal aangeven om welke persoonsgegevens het gaat, wat het doel is van het gebruik, wat de herkomst is van de gegevens indien en voor zover deze bekend is.

Recht op correctie en verwijdering: recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk/per email bij Mindyourfeed.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht van Mindyourfeed.nl

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Mindyourfeed.nl opnemen en probeert Mindyourfeed.nl er samen met u uit te komen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Mindyourfeed.nl. Als u Mindyourfeed.nl een bericht stuurt over dit reglement of over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy Statement’ vermelden?

10.  Wijziging Privacy Statement

Mindyourfeed.nl behoudt zich het recht om dit Privacy Policy te wijzigen. Dit Privacy Statement is online beschikbaar voor inzage.